2019. október 28., hétfő 09:06

Szent László Imaszövetség

Imádkozzunk közösen a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

papjaiért, valamint új papi és szerzetesi hivatások születéséért!

„Az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát...”

(Lk 10,2)

Kedves Testvérek!

Az aratás Urához fordulunk mi, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hívő közössége, amikor rátekintünk Isten részegyházunkban élő hívő népére. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy egyházmegyénkben jelenleg hét kispap és két diakónus készül a felelősségteljes papi szolgálatra.

A jövő egyházáért mindannyian felelősek vagyunk a jelenben. Ezért most kell imádkoznunk azokért, akik igent mondanak Krisztus hívására, és vállalják, hogy Krisztus mellett átalakuljon szívük, gondolkodásmódjuk, mint az apostoloké és a tanítványoké. Ezért engedelmeskedve Krisztus akaratának, kérjük az aratás urát, hogy támasszon papi és szerzetesi hivatásokat az egyházmegyénkben élő családokból.

Ma különösen is átéljük, hogy mennyire szüksége van a világnak Krisztus megváltó örömhírére, még akkor is, ha ez a vágy gyakorta nem nyer kifejeződést, hiszen sokak nem találkozhattak Krisztussal. Ennek egyik fő oka, hogy egyházmegyénk közösségeiben is egyre inkább fogyatkoznak az Örömhír hirdetői. Hiszem, hogy Krisztus nem hagyja el az általa alapított Egyházat, de feladatul ránk hagyta, hogy hozzá forduljunk. Ebben a papi és szerzetesi hivatásokért esedező találkozásban Ővele formálódik a mi szívünk is, és egyre inkább megismerjük az Ő akaratát.

Ettől a meggyőződéstől ösztönözve és lelkülettől vezérelve mint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora 2019 Advent I. vasárnapján megalapítom a Szent László Imaszövetséget azzal a különleges céllal, hogy a tagjai minden nap elimádkoznak egy tized rózsafűzért, valamint elsőcsütörtökönként szentségimádáson vesznek részt, melyet egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatások születésért ajánlanak fel.

Az első rózsafüzértitok: Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A következő hónapokban folyamatosan haladunk tovább a titkok imádkozásával.

Az imaszövetséghez csatlakozni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet. Akik eljuttatják akár plébániáikon keresztül, akár személyesen a csatlakozási szándékukat az imaszövetséghez a Püspöki Hivatal felé, azok egy rózsafüzért kapnak tagságuk szimbólumaként az egyházmegyétől.

Kérem Paptestvéreimet és Híveimet, hogy imádkozzunk buzgón és kitartóan az aratás Urához, hogy sok szívben gyulladjon fel a papi és szerzetesi életre szólító meghívás fénye, amely az Evangélium világosságát árasztja a világon.

Debrecen, 2019. október 22., Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján

Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök

Adatvédelmi tájékoztató